Kredyt obrotowy

Dzięki analizie sytuacji finansowej firmy oraz weryfikacji dostępnych na rynku ofert kredytów obrotowych, proponujemy Ci rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Rozwiązanie to pomoże utrzymać płynność finansową pod kontrolą. Jego celem jest sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. zakup wyposażenia czy towaru. Służy zapewnieniu płynności finansowej i pozwala na szybkie sfinansowanie nagłych i koniecznych transakcji. Zazwyczaj kredyty obrotowe są udostępniane w rachunku bieżącym, odnawiane co 12 miesięcy. Niektóre banki mają w swojej ofercie kredyty obrotowe ratalne na dłuższy okres. Wysokość takiego kredytu to najczęściej wielokrotność obrotów na rachunku klienta. Ekspert finansowy pomaga znaleźć ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy oraz dobiera najdogodniejsze warunki i okres spłaty kredytu.

 

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na tworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych w Twojej firmie.
O przyznanie kredytu inwestycyjnego mogą ubiegać się zarówno duże koncerny i korporacje, działające od lat na rynku, jak i mali przedsiębiorcy, dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu inwestycji bądź też hipoteka na nieruchomości. Twój Ekspert Finansowy pomaga w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu inwestycyjnego.

 

Kredytem inwestycyjnym można sfinansować m.in.:

 • zakup ziemi i budynków
 • zakup maszyn i środków transportu
 • remont środków trwałych
 • zakup nowych technologii
 • zakup licencji, patentów
 • zakup papierów wartościowych, udziałów, akcji.

 

 

Leasing

W ramach umowy leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie okres, w zamian za ustalone raty leasingowe. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres umowy, jest podmiot finansujący. Po zakończeniu umowy, korzystający może wykupić przedmiot leasingu na własność, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat leasingowych oraz po zapłaceniu określonej w umowie kwoty wykupu przedmiotu. Twój Ekspert Finansowy pomaga w wyborze optymalnej oferty tej wygodnej formy finansowania dla przedsiębiorców chcących zaoszczędzić czas na wszelkich formalnościach związanych z zawarciem umowy.

 

Przedmiotem leasingu najczęściej są:

 • środki transportu,
 • maszyny i urządzenia przemysłowe,
 • sprzęt biurowy i komputerowy,

 

W naszej ofercie znajdują się wszystkie formy finansowania w ramach leasingu.

 • Leasing operacyjny jest formą finansowania, w której raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszty uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega amortyzacji.
 • Leasing finansowy jest formą finansowania, w której przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca. Przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Rata w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.
 • Leasing zwrotny jest formą finansowania występującą gdy firma posiada liczne środki trwałe, a nie posiada odpowiedniej płynności finansowej. Wówczas może oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę.

 

Faktoring

Faktoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsiębiorstwu środków finansowych o charakterze obrotowym, jak również sposobem zabezpieczenia przed nieściągalnością należności. Bank kupuje wierzytelności handlowe powstałe w obrocie krajowym pomiędzy dostawcą towarów lub usługi, a odbiorcą towaru lub usługi. Odbiorca towaru lub usługi staje się dłużnikiem banku i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania, wynikające z przyjęcia towaru lub usługi. Faktoring adresowany jest do wszystkich branż i segmentów rynku, o ile sprzedaż realizowana jest na warunkach odroczonej płatności. W odróżnieniu od oceny ryzyka stosowanej przez banki, główny nacisk położony jest na ocenę transakcji, a nie na samą zdolność kredytową klienta, czy też posiadanie przez niego zabezpieczeń majątkowych. Umową faktoringową mogą być objęte wyłącznie istniejące i niewymagalne lub przyszłe należności powstałe w ramach stosunków gospodarczych, których zbywcy i dłużnicy nie są zagrożeni procesem upadłościowym lub likwidacją. Bank wykupuje wierzytelności w wysokości od 70% do 100% o terminach płatności do 180 dni. W przypadku wykupu wierzytelności w niepełnej kwocie pozostała część należności zbywcy, wypłacana jest dopiero po uregulowaniu wierzytelności przez dłużnika.

 

Faktoring zapewnia:

 • Szybkie finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców
 • Egzekwowanie należności

 

Proces ubiegania się o finansowanie dla firmy.

 1. Spotkanie z ekspertem finansowym
  Twój Ekspert Finansowy analizuje finanse firmy pod kątem aktualnych ofert instytucji finansowych. Sporządza listę dokumentów, które należy przygotować aby ubiegać się o finansowanie.
 2. Wypełnienie wniosków o finansowanie i ich procesowanie w instytucjach finansowych.
  Twój Ekspert Finansowy pomaga w skompletowaniu dokumentów, wypełnieniu wniosków o finansowanie, nadzoruje przebieg procesu informując o statusach wniosków na poszczególnych etapach analizy w instytucjach finansowych.
 3. Uruchomienie finansowania
  Po uzyskaniu ostatecznych warunków finansowania Twój Ekspert Finansowy pomaga w weryfikacji warunków ostatecznie przedstawionych ofert, ustala warunki, termin i miejsce zawarcia umowy oraz warunki uruchomienia środków. Omawia także koszty wynikające z zawarcia umowy.

 

Umów się na spotkanie z ekspertem: